Obchodné podmienky

 

KAŽDÁ OBJEDNÁVKA JE PRIJATÁ V MOMENTE KEĎ

 • obdržíme platbu na náš účet
 • obdržíme potvrdenie o platbe prevodom na našu emailovú adresu obchod@kytica-expres.sk
 • po akceptácii platby platobnou kartou v autorizačným centre, potvrdenie Vám bude zaslané emailom

 

CENÍK DOPRAVY

 

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY KYTICA EXPRES

podnikateľa Kytice-expres 24 s.r.o., miestom podnikania Bečváry 95, PSČ 281 43, IČO: 06199313, DIČ: CZ06199313,

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.kytica-expres.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") podnikateľa Kytice-expres 24 s.r.o., miestom podnikania Bečváry 95, PSČ 281 43, IČO: 06199313, DIČ: CZ06199313, (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Predmetom kúpnej zmluvy je predaj tovaru (ďalej len "tovar") predávajúcim kupujúcemu s tým, že tovar môže byť podľa kúpnej zmluvy predávajúcim dodaný priamo kupujúcemu alebo inej osobe, ktorú kupujúci v kúpnej zmluve určí (ďalej len "príjemca tovaru"). Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.kytica-expres.sk (ďalej len "webová stránka"), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu, telefonicky alebo elektronickou poštou.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru (s registráciou aj bez registrácie) je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.

2.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 12 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru, nejedná sa o záväzný dohodnutý vzorek či predlohu, a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o lokalitách v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky, do ktorých je predávajúcim tovar doručovaný. Vo vybraných lokalitách uvedených na webovom rozhraní obchodu zaisťuje predávajúci taktiež doručenie tovaru v skrátenom čase (expresné rozvoz tovaru). Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho a kupujúceho individuálne dojednať rozvoz tovaru mimo Českú republiku a Slovenskú republiku.

3.4. Kupujúci môže tovar objednávať niektorým z nasledujúcich spôsobov: vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovej stránke obchodu, telefonicky alebo elektronickou poštou doručenú predávajúcemu (ďalej len "objednávka"). Objednávka obsahuje najmä informácie o:

3.4.1. objednávanom tovaru,

3.4.2. kupujúcim - najmä meno, priezvisko, adresa, telefón, adresa elektronickej pošty,

3.4.3. príjemcovi tovaru - najmä meno a priezvisko, adresa, telefón, email, prípadne ďalšie údaje pre doručovanie (ak kupujúci v objednávke určí, že tovar má byť doručený príjemcovi tovar),

3.4.4. údajov o dni doručenia tovaru kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru a o predpokladanom (orientačným) čase doručenia tovaru,

3.4.5. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru,

3.4.6. prípadne informácie o odkazu kupujúceho pre príjemcu tovaru, ktorý má byť predávajúcim k tovaru pripojený.

Objednávka uskutočnená prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke obchodu obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru. V prípade objednávky uskutočnené telefonicky alebo elektronickou poštou sú kupujúcemu informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru dostupné na webovom rozhraní obchodu.

3.5. Objednanie tovaru prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke obchodu. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie uvedené v čl. 3.4. obchodných podmienok. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Potvrdiť objednávku".

3.6. Objednanie tovaru telefonicky. Kupujúci je oprávnený objednať tovar telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho +421 907 325 767, a to každý deň v čase od 8:00 do 17:00 hod. Mimo hore uvedenú dobu dostupnosti telefónneho čísla pre uskutočnenie objednávky, je kupujúci oprávnený objednať tovar prostredníctvom objednávkového formuláre na webovom rozhraní obchodu alebo elektronickou poštou. V telefonickej objednávke tovaru kupujúci uvedie najmä údaje uvedené v čl. 3.4. obchodných podmienok.

3.7. Objednanie tovaru elektronickou poštou. Kupujúci je oprávnený objednať tovar elektronickou poštou odoslaním objednávky obsahujúci údaje uvedené v čl. 3.4. obchodných podmienok na elektronickú adresu predávajúceho obchod@kytica-expres.sk

3.8. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, elektronickou poštou alebo telefonicky).

3.9. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky či dodatočnom potvrdení objednávky niektorým zo spôsobov uvedených v čl. 3.6. - 3.8. obchodných podmienok toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.10. Kupujúci je oprávnený objednávku odvolať (ďalej len "storno objednávky"), najneskôr 12 hodín pred začiatkom doby doručenia v požadovaný deň doručenia tovaru, ktorým je 9:00 hod. Požadovaného dňa doručenia. Storno objednávky musí byť kupujúcim doručený predávajúcemu na obchod@kytica-expres.sk V prípade, že bude storno objednávky kupujúcim doručený predávajúcemu v uvedenej lehote, vráti predávajúci kupujúcemu späť uhradenú kúpnu cenu alebo jej časť a náklady na dopravu tovaru, a to prevodom, kartou alebo pay pal, podľa toho akým spôsobom bola objednávka uhradená. Peniaze budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa doručenia storna objednávky kupujúcim predávajúcemu. V prípade, že kupujúci doručí predávajúcemu storno objednávky neskôr, než v uvedenej lehote, nebude predávajúcim tovar doručený kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru. V takom prípade však nemá kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny tovaru ani jej časti ani nákladov na dopravu tovaru, a takto uhradená kúpna cena bude predávajúcim jednostranne započítaná na náhradu vzniknutej škody vo výške uskutočnenej objednávky. Kupujúci má právo si vyzdvihnúť tovar na jednej zo zmluvných prevádzok predajcu najneskôr však do 24 hodín od termínu doručenia stanoveného v danej objednávke. Adresa prevádzky bude kupujúcemu oznámená na vyžiadanie u predajcu telefonicky alebo emailom.

3.11. Predávajúci je povinný odoslať tovar kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru po tom, čo bude zo strany kupujúceho splnená jedna z týchto podmienok:

  • platba kúpnej ceny tovaru je pripísaná na bankový účet predávajúceho,
  • predávajúci obdrží od kupujúceho potvrdenie banky o platbe prevodom vo formáte .PDF alebo "print screen" platobného príkazu zadaného kupujúcim k úhrade kúpnej ceny na elektronickú adresu predávajúceho obchod@kytica-expres.sk, alebo
  • predávajúci bude vyrozumený o akceptácii platby platobnou kartou kupujúceho autorizačným strediskom
  • predávajúci dostane potvrdenie od poskytovateľa pay pal, v prípade, že si vyberie tento spôsob platby

   (všetko ďalej len ako "podmienky pre odoslanie tovaru").

   Tým nie je dotknuté dojednania čl. 5.6. obchodných podmienok, podľa ktorého je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho.

   3.12. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

   4. TOVAR

   4.1. Súčasťou kytíc vyobrazených na webovom rozhraní obchodu nie sú vázy, v ktorých sú kytice aranžované.

   4.2. Fotografie kytíc prezentovaných na webovom rozhraní obchodu sú orientačné a môžu sa v skutočnosti líšiť. Je to z dôvodu toho, že živé kvety majú vždy mierne odlišný odtieň, tvar a veľkosť. Predávajúci sa však zaväzuje dodať kupujúcemu podobné kytice v rovnakej alebo vyššej cenovej relácii. Veľkosť kytice je vždy určená počtom kvetov v kytici v závislosti na vybranej veľkosti kytice. Fotografie darčekových predmetov prezentovaných na webovom rozhraní obchodu ako sú napríklad plyšové hračky, fľaše vína atď. Sú orientačné a predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu podobný tovar v rovnakej cenovej relácii.

   4.3. Objednávka kytíc z jednotlivých kusov kvetov musí obsahovať najmenej 7 ks kvetov v kytici.

   4.4. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že sa môže stať, že objednaný tovar sa bude mierne líšiť od tovaru uvedeného na webovom rozhraní obchodu. Za miernu odlišnosť tovar sa prípade kytice či kvetinového tovar považuje najmä odlišnosť čo do tvaru, vzhľadu, farby, druhu a počtu kvetov. V prípade darčekových predmetov sa za miernu odlišnosť považuje dodanie podobného tovaru v rovnakej cenovej relácii. Náhrada je vykonávaná tovarom rovnakého či podobného vzhľadu, druhu, množstva a v rovnakej alebo vyššej cene.

   4.5. V prípade zmeny tovar vo väčšej miere ako je zhora uvedené v čl. 4.4. obchodných podmienok z dôvodov na strane predávajúceho, bude predávajúci kupujúceho pred odoslaním tovaru telefonicky kontaktovať za účelom dohody o zmene tovaru a táto dohoda bude následne potvrdená elektronickou poštou. Pokiaľ nedôjde k dohode medzi predávajúcim a kupujúcim o zmene tovaru, je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

   4.6. Zmena tovaru z dôvodov na strane kupujúceho je možná len na základe telefonickej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorá musí byť následne potvrdená elektronickou poštou.

   4.7. Predávajúci kupujúcemu odporúča každý deň zrezať stonky kvetov v kytici alebo kvetinovom tovaru vrátane výmeny vody a udržiavať vo vhodnom klimatickom prostredí.

   5. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

   5.1. Cena tovaru je stanovená v kúpnej zmluve.

   5.2. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledovnými spôsobmi v závislosti od spôsobu uskutočnenia objednávky podľa čl. 3.6. - 3.8. obchodných podmienok:

   5.2.1. bezhotovostne platobnou kartou (v prípade objednávky uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke obchodu);

   5.2.2. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (ďalej len "účet predávajúceho"):

   číslo účtu 4024856418/7500 ČSOB

   účet vedený v Československá obchodná banka, A.Ş.

   BIC: CEKOSKBX
   IBAN: IBAN: SK18 7500 0000 0040 2485 6418 
   SWIFT: CEKOSKBX

   (v prípade objednávky uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke obchodu, telefonicky alebo elektronickou poštou);

   5.2.3. v hotovosti vkladom na účet predávajúceho v ktorejkoľvek pobočke spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. v Slovenskej republike (v prípade objednávky uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke obchodu, telefonicky alebo elektronickou poštou) s tým, že po zložení hotovosti je kupujúci povinný telefonicky kontaktovať predávajúceho na telefónnom čísle + 421 907 325 767 a informovať ho o vykonanie vkladu.

   5.2.4. PayPal (v prípade objednávky uskutočnenej prostredníctvom objednávkového formulára na webovej stránke obchodu);

   5.2.5. platba na základe faktúry vystavenej predávajúcim je možná na základe individuálnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim (v prípade objednávky urobené telefonicky alebo elektronickou poštou).

   5.3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

   5.4. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 5.6. obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

   5.5. Kúpna cena je splatná bezprostredne po doručení potvrdenia objednávky predávajúcim kupujúcemu podľa čl. 3.9. obchodných podmienok.

   5.6. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet predávajúceho alebo hotovostné platby vkladom na účet predávajúceho je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

   5.7. Predávajúci je oprávnený požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

   5.8. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

   5.9. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

   6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

   6.1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar , ktoré bolo po dodaní nenávratne zmiešaná s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vyňal az hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že kytice a ostatný tovar z kvetín, ktoré sú predmetom kúpnej zmluvy, sú vždy predávajúcim viazané a upravované podľa priania kupujúceho, a to ako kytice prezentované na webovom rozhraní obchodu ako vzorové, tak i kytice zostavené individuálne podľa želania kupujúceho; tzn. kytice a ostatný tovar z kvetín je ako tovar podliehajúci rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý je pomiešané s iným tovarom, či upravený podľa priania kupujúceho.

   6.2. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 6.1 či o iný prípad, keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využitý vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného písomne na adresu predávajúceho: podnikateľa pán Kytice-expres 24 s.r.o., miestom podnikania Bečváry 95, PSČ 281 43, či elektronicky na adresu elektronickej pošty predávajúceho obchod@kytica-expres.sk.

   6.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 6.2. obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

   6.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 6.2. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

   6.5. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

   6.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

   6.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacej podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosti a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

   6.8. V prípade, že sa po potvrdení objednávky predávajúcim kupujúcemu výrazným spôsobom zmení cena tovaru účtovaná predávajúcemu jeho dodávateľ, alebo ak nie je tovar momentálne skladom u dodávateľa predávajúceho, bude predávajúci kupujúceho bezodkladne kontaktovať za účelom dohody o zmene objednávky. Ak nedôjde medzi kupujúcim a predávajúcim k dohode o zmene objednávky, sú predávajúci alebo kupujúci oprávnení od kúpnej zmluvy odstúpiť. Pokiaľ kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť, bude mu uhradená suma predávajúcim prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne. Tým nie je dotknuté právo predávajúceho dodať kupujúcemu mierne odlišné tovaru podľa čl. 4.4. obchodných podmienok.

   7. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

   7.1. Tovar bude predávajúcim odoslaný kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru, ktorého kupujúci určí, po splnení podmienok pre odoslanie tovaru podľa čl. 3.11. obchodných podmienok.

   7.2. Tovar je predávajúcim doručovaný každý deň v čase od 9:00 hod. Do 20:00 hod. Doručenie tovaru mimo vyššie uvedenú dobu je možné na základe individuálnej telefonickej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

   7.3. Pokiaľ budú podmienky pre odoslanie tovaru splnené najneskôr do 17:00 hod. Dňa pre doručenie tovaru stanoveného v kúpnej zmluve, zaväzuje sa predávajúci doručiť tovar v tento deň. V prípade, že podmienky pre odoslanie tovaru nebudú v uvedenej lehote splnené, doručí predávajúci tovar nasledujúci deň v čase medzi 9:00 a 20:00 hod.

   7.4. V prípade, že má byť podľa kúpnej zmluvy tovar doručený mimo územia Hlavného mesta Prahy, v sobotu alebo v nedeľu, musia byť podmienky pre odoslanie tovaru splnené najneskôr v sobotu do 11:30 hod.

   7.5. V prípade, že je súčasťou objednaného tovaru potravinový kôš, musia byť podmienky pre odoslanie tovaru splnené najneskôr dva pracovné dni pred dátumom dodania.

   7.6. Kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že čas doručenia, ktorý je zvolený kupujúcim v objednávke je orientačný, a skutočný čas doručenia tovaru predávajúcim kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru sa môže líšiť.

   7.6.1 V týchto dňoch bohužiaľ nemôžeme garantovať čas doručenia, čas zvolený v objednávke je len orientačný. Ide o tieto termíny 14.2. , 8.3. a Deň Matiek.

  • 7.7. Spôsob dopravy tovaru určuje predávajúci.

   7.8. Ak je kupujúci sám príjemcom tovaru, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. Ak určí kupujúci v kúpnej zmluve odlišnú osobu ako príjemcu tovaru, je tovar považované za doručené v okamihu, keď ho príjemca tovar prevezme od predávajúceho. Tovar je tiež považované za doručené v okamihu, keď príjemca tovar od predávajúceho odmietne prevziať. V prípade, že príjemca tovar nebude zastihnutý na adrese uvedenej v kúpnej zmluve a predávajúcemu sa ho nepodarí kontaktovať emailom alebo telefonicky (kupujúci neuvedie do objednávky telefonický kontakt na príjemcu tovaru alebo sa predávajúcemu nepodarí príjemcu tovaru telefonicky kontaktovať), pokúsi sa predávajúci telefonicky kontaktovať kupujúceho a dohodnúť sa na doručenie tovaru. V prípade, že sa predávajúcemu nepodarí telefonicky kontaktovať kupujúceho alebo ak nedôjde k dohode medzi predávajúcim a kupujúcim o doručenie tovaru, uloží predávajúci tovar v sídle alebo na pobočke predávajúceho a informuje kupujúceho o možnosti vyzdvihnutia tovaru v sídle alebo na pobočke alebo o možnosti objednať si opakované doručenie tovaru kupujúcemu alebo príjemcovi tovaru. V prípade, že nebude príjemca tovaru na uvedenej adrese, vyhradzuje si predávajúci právo odovzdať tovar na recepcii alebo blízkym osobám (napr. Sused / ka, rodinní príslušníci atď). Vzhľadom k tomu, že sa jedná o tovar podliehajúci skaze, je kupujúci povinný si takýto tovar vyzdvihnúť najneskôr do 48 hodín od prijatí informácie od predávajúceho o nezastihnutia adresáta alebo odmietnutie prevzatia od príjemcu. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho alebo príjemcu tovaru nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

   7.9. Kupujúci alebo príjemca tovaru je povinný potvrdiť predávajúcemu prevzatia tovaru.

   7.10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci alebo príjemca tovaru povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci alebo príjemca tovaru zásielku od prepravcu prevziať.

   7.11. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

   8. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

   8.1. Práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

   9. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

   9.1. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

   9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

   9.3. V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, je kupujúci oprávnený podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu k Slovenskej obchodnej inšpekcii, Ústredné inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr @ coi.cz, http://adr.coi.cz/. Kupujúci môže využiť takisto platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   9.4. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

   9.5. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

   9.6. Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

   10. Ochrana osobných údajov
    

   10.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

   10.2. Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako "osobné údaje").

   10.3. Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

   10.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

   10.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

   10.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu 10 rokov od vytvorenia poslednej objednávky, najneskôr však do odvolania súhlasu kupujúceho. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

   10.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

   10.8. V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 10.5) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, môže využiť svoje právo požadovať od predávajúceho alebo spracovateľovi :

   • prístup k svojim osobným údajom;
   • opravu osobných údajov;
   • vymazanie osobných údajov;
   • obmedzenia spracovania údajov týkajúcich sa dotknutej osoby;
   • právo namietať proti spracovaniu; a
   • právo na prenosnosť údajov.

   10.9. Kupujúci je oprávnený požadovať od predávajúceho alebo spracovateľa bezplatný prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, právo požadovať ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a je oprávnený namietať proti spracovaniu, a ďalej ďalšie práva podľa § 11, 21 zák. č. 101/2000 Zb.

   10.10. V prípade porušenia povinnosti predávajúceho alebo spracovateľa je kupujúci oprávnený podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov, ako dozornému orgánu.

  • 10.11. Overte si, ktoré údaje o vás vedieme na tejto stránke https://www.kytica-expres.sk/default/gdpr, po zadaní Vašej emailovej adresy Vám zašleme všetky informácie o Vašej osobe, ktoré sú v našej evidencii. Následne môžete svoje osobné údaje určené na marketingové účely zmazať a vyradiť z našej evidencie..

10.12. podrobné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov nájdete v sekcii " ochrana osobných údajov " v pätičke našich stránok.

11. ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENIE A UKLADANIE COOKIES

11.1. všetky informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov, zasielanie obchodných oznámení a cookies nájdete v sekcii " ochrana osobných údajov " v pätičke našich stránok.

12. DORUČOVANIE

12.1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte či uvedenú kupujúcim v objednávke.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

13.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

13.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

13.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

13.5. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie podnikateľa Kytice-expres 24 s.r.o., miestom podnikania Bečváry 95, PSČ 281 43, IČO: 06199313, DIČ: CZ06199313, adresa elektronickej pošty obchod@kytica-expres.sk, telefón +421 907 325 767

Reklamačný poriadok

 podnikateľa Kytice-expres 24 s.r.o., miestom podnikania Bečváry 95, PSČ 281 43, IČO: 06199313, DIČ: CZ06199313,

pre uplatnenie práv z chybného plnenia pri kúpe tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.kytica-expres.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok (ďalej len "reklamačný poriadok") podnikateľa Kytice-expres 24 s.r.o., miestom podnikania Bečváry 95, PSČ 281 43, IČO: 06199313, DIČ: CZ06199313 (ďalej len "predávajúci") upravuje v súlade s ustanovením § 13 zákona č. 634 / 1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa") zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru (ďalej len "tovar") zakúpeného inou fyzickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho prevádzkovaného na webovej stránke umiestnené na internetovej adrese www.kytica-expres.sk (ďalej len "obchod").

1.2. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, u ktorého sú kupujúcim uplatňované práva kupujúceho voči predávajúcemu zo zodpovednosti za vady (ďalej len "reklamácia").

1.3. Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na prípady, keď osoba, ktorá zakúpila tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.4. Znenie reklamačného poriadku môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia reklamačného poriadku.

2. ROZSAH REKLAMÁCIE

2.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z reklamácie (chybného plnenia) sa riadi príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

2.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

2.2.1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

2.2.2. sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

2.2.3. tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

2.2.4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

2.2.5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2.3. Ustanovenia uvedené v čl. 2.2. reklamačného poriadku sa neuplatnia u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak vyplýva to z povahy tovaru.

2.4. Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

3. PODMIENKY, SPÔSOB A MIESTO uplatnenie reklamácie

3.1. Kupujúci je povinný prezrieť tovar čo najskôr po jeho prevzatí a presvedčiť sa o jehovlastnostech a množstva. V prípade, že je tovar doručovaný priamo kupujúcemu, prezrie tovar sám kupujúci. V prípade, že je na základe informácie uvedené kupujúcim v kúpnej zmluve tovar doručovaný inej osobe (ďalej len "príjemca tovaru") je kupujúci povinný zabezpečiť prehliadnutiu tovaru príjemcom tovaru. Pokiaľ je zistené poškodenie tovaru, je kupujúci / príjemca tovaru povinný s doručovateľom vyhotoviť záznam o poškodení tovaru a ihneď podplatiť reklamáciu tovaru. Reklamácia iných vád tovaru, ktoré neboli viditeľné pri prevzatí tovaru, je nutné uplatniť okamžite po ich odhalení osobne na adrese prevádzky predávajúceho Bečváry 95, 281 43, Bečváry v prevádzkovú dobu prevádzkarne vždy každý pracovný deň v čase od 9:00 do 15:00 hod . alebo v mieste podnikania predávajúceho Bečváry 95, 281 43, Bečváry, alebo zaslaním fotografie dodaného tovaru na emailovú adresu predávajúceho.

3.2. Pri predaji spotrebného tovaru je kupujúci oprávnený uplatniť reklamáciu v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru, táto doba môže však byť prehlásením predávajúceho v záručnom liste stanovená dlhšia.

3.3. Práva zo zodpovednosti za vady sa nevzťahujú na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho častí) spôsobené používaním. Kratšia životnosť tovaru v takom prípade nemožno považovať za vadu a nemožno ju ani ako takú reklamovať.

3.4. Reklamáciu je oprávnený uplatniť kupujúci, ktorý predávajúcemu preukáže, že je oprávnený na podanie reklamácie, najmä dokladom o kúpe reklamovaného tovaru alebo záručným listom (v prípade, že bol predávajúcim vydaný).

3.5. Kupujúci musí pri uplatnení reklamácie predávajúcemu oznámiť, aký konkrétny nárok zo zodpovednosti predávajúceho za chyby uplatňuje; touto voľbou je kupujúci viazaný a nie je oprávnený ju následne meniť.

3.6. Kupujúci je povinný predložiť predávajúcemu spolu s reklamáciou v lehote na uplatnenie reklamácie podľa čl. 3.1. reklamačného poriadku reklamovaný tovar a okamih, kedy predávajúci dostal od kupujúceho reklamovaný tovar, sa považuje za okamih uplatnenia reklamácie kupujúcim.

3.7. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje.

4. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

4.1. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

4.2. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

4.3. V prípade, že je reklamácia predávajúcim uznaná ako oprávnená, má kupujúci právo:

 • v prípade podstatného porušenia kúpnej zmluvy na odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodanie chýbajúce veci, na odstránenie vady opravou veci, na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy,
 • v prípade nepodstatného porušenia kúpnej zmluvy na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

  Ostatné nároky kupujúceho vyplývajúce z platných právnych predpisov tým nie sú dotknuté.

  4.4. V prípade, že kupujúcemu vznikne na základe reklamácie nárok odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodanie chýbajúce veci a totožný typ tovar nie je možné kupujúcemu dodať, ponúkne predávajúci kupujúcemu podobný tovar v rovnakej cenovej relácii. V prípade, že kupujúci s dodaním podobného tovaru nevysloví súhlas, je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť.

  4.5. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu alebo sám vadu spôsobil.

  4.6. V prípade, že je reklamácia tovaru považovaná za neoprávnenú, oznámi predávajúci túto skutočnosť kupujúcemu. V prípade zjavne neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane (pokiaľ sa zo strany kupujúceho nejednalo o zneužitie práva ako je napr. O opakovaná zjavne bezdôvodná reklamácia ).

  4.7. Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si reklamovaný tovar u predávajúceho bezodkladne po obdržaní informácie, že reklamácia bola vybavená, a to bez ohľadu či bola reklamácia vybavená ako oprávnená či neoprávnená. Najneskôr je kupujúci povinný si reklamovaný tovar vyzdvihnúť 30. deň odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, že si kupujúci u predávajúci reklamovaný tovar v uvedenej lehote nevyzdvihne, je predávajúci oprávnený reklamovaný tovar na náklady kupujúceho predať či zlikvidovať. V prípade predaja je predávajúci oprávnený odpočítať si náklady na uskladnenie reklamovaného tovaru a náklady predaja.

  5. Záverečné ustanovenia

  5.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

  5.2. Ak je niektoré ustanovenie reklamačného poriadku neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky reklamačného poriadku vyžadujú písomnú formu.

 • Kedy nedoručujeme kvety
  Kvetinu bohužiaľ nemôžeme doručiť v ČR a na Slovensku v týchto termínoch. 24.12. , 25.12. , 26.12. a 1.1. a o všetkých štátnych sviatkoch.
 •  

  FORMULÁR Odstúpenie od kúpnej zmluvy

  • formulár nájdete tu